Privātuma politika

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai
nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu
atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes
nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
1. Personas datu apstrādes Pārzinis: KONSTANTĪNS KALNBĒRZS, p.k. 040750-10114, jur.adrese. Poldera iela 10,
Mežciems, Carnikavas nov., LV-2163 (turpmāk arī – KONSTANTĪNS KALNBĒRZS)
2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.
aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
(Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
3. Kas ir Privātuma politika?
Privātuma politika ir saikne starp KONSTANTĪNS KALNBĒRZS un fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs), kura
sazinās ar KONSTANTĪNS KALNBĒRZS un/vai lieto KONSTANTĪNS KALNBĒRZS mājaslapu un/vai sniegtos
pakalpojumus.
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam
saprast, kāda informācija tiek iegūta, kad Lietotājs iesūta KONSTANTĪNS KALNBĒRZS savus datus vai
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS tos iegūst savā īpašumā citos veidos, kādēļ KONSTANTĪNS KALNBĒRZS ievāc šos
datus un kā tie tiks izmantoti.
Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā KONSTANTĪNS KALNBĒRZS vāc, apstrādā, glabā, dzēš un
aizsargā Lietotāja personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un
Lietotājam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi
un Lietotājam sniegto pakalpojumu.
Ja KONSTANTĪNS KALNBĒRZS atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas KONSTANTĪNS
KALNBĒRZS mājaslapā.
Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu
esošus pakalpojumus, KONSTANTĪNS KALNBĒRZS apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?
Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai: • piedāvātu un sniegtu atbilstošus pakalpojumus, pārraudzītu
darījumus un pasargātu Lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai
neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā; • lai apstrādātu jebkurus
Lietotāja informācijas pieprasījumus; • lai izpildītu KONSTANTĪNS KALNBĒRZS normatīvajos dokumentos norādītos
pienākumus; • lai sniegtu Lietotājam atbalsta pakalpojumus; • lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un analīzi; • lai sniegtu
Lietotājam informāciju par KONSTANTĪNS KALNBĒRZS piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs
tam ir piekritis.
5. Kādus Lietotāja datus apstrādā KONSTANTĪNS KALNBĒRZS ?
Vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
Bankas dati, ja tādi sniegti;
Dati, kurus Klients pats paziņo KONSTANTĪNS KALNBĒRZS;
Lietotāja IP adreses informācija;
Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati);
U.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.
Šī informācija tiek turēta KONSTANTĪNS KALNBĒRZS serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.
Kad Lietotājs saskaras ar KONSTANTĪNS KALNBĒRZS pakalpojumiem, KONSTANTĪNS KALNBĒRZS serveri
uztur unikālu darbības žurnālu Lietotāja drošībai, kas glabā noteiktu administratīvu un datu plūsmas informāciju, tai
skaitā: • IP adreses; • piekļuves laikus; • piekļuves datumus; • lapas, kas iepriekš apmeklētas; • izmantojamā valoda; •
programmatūras kļūdu atskaite pēc izmantojamās pārlūka programmas. Šī informācija ir svarīga, lai nodrošinātu
pakalpojuma kvalitāti.
Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas.

Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda
nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu
aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.
6. Kādus līdzekļus KONSTANTĪNS KALNBĒRZS izmanto datu ievākšanai un apstrādei?
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs
norāda, izmantojot pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. KONSTANTĪNS
KALNBĒRZS arī var saņemt personīgo informāciju no citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS var piesaistīt trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu
pakalpojuma sniegšanā. KONSTANTĪNS KALNBĒRZS ir pieejama informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem
pakalpojuma sniedzējiem un trešo personu e-komercijas pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot visas privātuma politikas
normas.
7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?
Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats
dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā
mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt).
Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja
tā tiek sniegta tieši un nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu,
izmantojot norādītos saziņas kanālus ar KONSTANTĪNS KALNBĒRZS . Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba
dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Pakalpojuma sniegšana – lai KONSTANTĪNS KALNBĒRZS varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvus pakalpojumus,
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS mājaslapā.
Leģitīmas intereses – ievērojot KONSTANTĪNS KALNBĒRZS intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un
savlaicīga atbalsta sniegšana Lietotājam, KONSTANTĪNS KALNBĒRZS ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus
tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. Par
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā
rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli KONSTANTĪNS KALNBĒRZS pakalpojumu piedāvājumi.
Juridisko pienākumu izpilde – KONSTANTĪNS KALNBĒRZS ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo
aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu
mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni,
kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās
apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski
identificētu.
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera
iepriekšminētajiem mērķiem, sekojot Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu, Lietotājs
piekrīt KONSTANTĪNS KALNBĒRZS sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz
Lietotāja datora cietā diska. Tie palīdz KONSTANTĪNS KALNBĒRZS uzlabot mājaslapu un nodrošināt labāku un
personalizētāku pakalpojumu.
Iegūtos datus izmanto KONSTANTĪNS KALNBĒRZS mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegūst anonīmus datus un
tie netiek sasaistīti ne ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001
sertifikāts un ASV un ES privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631
Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības
veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un / vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes
iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku).
Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.

10. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: a)
kamēr Lietotājs izmanto pakalpojumu; b) personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un
Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem; c) cik tas ir nepieciešams KONSTANTĪNS KALNBĒRZS leģitīmo interešu
realizācijai un aizsardzībai; d) kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.
11. Kādi ir drošības nosacījumi?
Izmantojot KONSTANTĪNS KALNBĒRZS pakalpojumus vai sazinoties ar KONSTANTĪNS KALNBĒRZS , Lietotājs
piekrīt KONSTANTĪNS KALNBĒRZS pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem.
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja
personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu,
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot
ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas KONSTANTĪNS KALNBĒRZS
vārdā un uzdevumā apstrādā Lietotāja personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji)
pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Lietotāja personas datu apstrāde notiktu atbilstoši KONSTANTĪNS
KALNBĒRZS deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt KONSTANTĪNS
KALNBĒRZS rīcībā esošos personas datus saviem nolūkiem.
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai
personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no KONSTANTĪNS KALNBĒRZS , piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus
personas datus trešajām personām.
Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā KONSTANTĪNS KALNBĒRZS paziņos par to Lietotājam.
Tāpat KONSTANTĪNS KALNBĒRZS par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem
incidentiem bez nepamatotas kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par
datu/informācijas drošības pārkāpumu ziņo iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie
normatīvie akti un/vai Eiropas Savienības likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu KONSTANTĪNS
KALNBĒRZS spēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu aizsardzības pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu
tiesībām un brīvībām.
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no
datiem šifrējot, kuru savienojums ir aizsargāts.
13. Kādas ir Lietotāja tiesības?
Vērsties pie KONSTANTĪNS KALNBĒRZS , lai saņemtu KONSTANTĪNS KALNBĒRZS rīcībā esošo personas datu
kopiju.
Labot visus KONSTANTĪNS KALNBĒRZS rīcībā esošos personas datus par sevi,
Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no
KONSTANTĪNS KALNBĒRZS ir saņēmušas informāciju par šo Lietotāju. KONSTANTĪNS KALNBĒRZS nesniegs
Lietotājam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas
institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem
tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
Vērsties pie KONSTANTĪNS KALNBĒRZS vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija,
www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.
Saziņā ar KONSTANTĪNS KALNBĒRZS iespējams izmantot e-pastu konstantinskalnberzs@gmail.com
Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā
Politikā, jāvēršas KONSTANTĪNS KALNBĒRZS (25767331 un konstantinskalnberzs@gmail.com)